Articles Comments

Leki suplementy diety i kosmetyki » best online essays » Urs test domowy warto coś o tym dowiedzieć się

Urs test domowy warto coś o tym dowiedzieć się

Advertisment

zdrowie

Jak wiecie, nie pisze się o produkcie Urs test domowy. I to nie budzi wątpliwości, bo pojawiają się ciekawsze informacje. Jednak na tych łamach uczynimy wyjątek od tej reguły i opiszemy ten temat.
Rozpocznijmy od tego, że zdrowie to inaczej stan pełnego, odpowiedniego poczucia fizycznego, psychicznego i ogólnoludzkiego, a nie zaledwie jako nieobecność chorób ewentualnie zniedołężnienia. W ostatnich latach formuła ta została uzupełniona o sprawność wiedzenia pełnego sensu życia rodzinnego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy. Winszuję każdemu rychłego uzdrowienia z ich problemów zdrowotnych.
Ale po kolei opiszmy urs test domowy.

  Ograniczenia metody Glukoza: pole reakcyjne nie reaguje z laktozą, galaktozą, fruktozą oraz innymi metabolitami, jak również z metabolitami leków o właściwościach redukujących (np. salicylany oraz kwas nalidiksydowy). Czułość testu może być też obniżona dla próbek moczu o wysokim ciężarze właściwym (>1,025) i przy stężeniu kwasu askorbinowego ≥ 25 mg/dl. Wysoki poziom ketonów ≥ 100 mg/dl może powodować wyniki fałszywie ujemne w przypadku próbek zawierających niewielkie ilości glukozy (50-100 mg/dl). Bilirubina: bilirubina nie może być obecna w prawidłowym moczu, zatem otrzymanie wyniku pozytywnego, oznaczającego także ilości śladowe wskazuje na podloże patologiczne oraz wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Reakcje odczynnika powinny wystąpić przy próbkach zawierających duże ilości chlorpromazyny albo rifampicyny, które powinny dawać wyniki falszywie dodatnie.9 Obecność barwników żółciowych, pochodnych bilirubiny, może utrudniać otrzymanie wiarygodnych wyników, sytuacja ta objawia się poprzez otrzymanie nietypowych kolorów na wskaźniku. Wysokie stężenie kwasu askorbinowego może obniżyć czułość testu. Ciała ketonowe: pole testowe nie wchodzi w reakcje z acetonem oraz kwasem β-hydroksymasłowym.8 Falszywe wyniki „śladowe” powinny wystąpić w moczu mocno zabarwionym albo zawierającym grupy sulfhydrylowe. Ciężar właściwy: zakwaszenie organizmu ciałami ketonowymi albo podwyższony poziom białka (powyżej 300mg/dl) może dawać zawyżone wyniki. Na wyniki testu nie mają wpływu niejonowe składniki moczu takie, jak glukoza. Jeśli pH próbki moczu wynosi 7 albo więcej, to również ciężar wlaściwy należy podwyższyć o 0,005. Krew: jednolity kolor niebieski wskazuje na obecność mioglobiny, hemoglobiny albo zhemolizowanych erytrocytów.8 Pojawienie się rozproszonych albo regularnych niebieskich plamek oznacza obecność nieuszkodzonych erytrocytów. By zwiększyć dokładność testu oznaczono oddzielne skale barwne dla hemoglobiny oraz erytrocytów. Nasza krew często wykrywana może być w moczu kobiet w czasie menstruacji. Wysokie pH moczu może obniżać czułość testu, a średnie do wysokiego stężenie kwasu askorbinowego może hamować wysycenie koloru. Obecność bakteryjnej peroksydazy zwiazanej z infekcja dróg moczowych może dawać fałszywie dodatnie wyniki. Test może być nieznacznie bardziej czuły dla wolnej hemoglobiny oraz mioglobiny niż dla nieuszkodzonych erytrocytów. pH: skoro nie zastosuje się wskazań instrukcji oraz nadmiar moczu pozostanie na pasku, może wystąpić zjawisko „przejścia”, polegające na tym, że kwaśny bufor z odczynnika białkowego przesaczy się na pole testowe pH, zaniżając wynik pH. Zróżnicowane stężenia buforów moczowych nie zakłócają wyników testu. Białko: jakikolwiek odcień zieleni oznacza obecność białka w moczu. Test może być wysoce czuły dla albumin oraz mniej czuły dla hemoglobin, globulin oraz mukoprotein.4 Negatywny wynik testu nie wyklucza obecności owych białek. Mocz wysoce zbuforowany lub zasadowy może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Próbki moczu zanieczyszczone czwartorzedowymi związkami amonu albo środkami do czyszczenia skóry zawierającymi chlorheksydyne może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Mocz o wysokim cieżarze właściwym może dawać wyniki fałszywie ujemne. Urobilinogen: wszystkie wyniki poniżej 1mg/dl interpretuje się jako prawidłowe. Otrzymanie wyniku negatywnego nie wyklucza obecności urobilinogenu. Pole testowe może reagować z substancjami zbadanymi jako interferujące z odczynnikiem Ehrlicha, takimi jak kwas p-aminosalicylowy oraz sulfonamidy.10 Formalina może powodować wyniki fałszywie ujemne. Test nie służy do wykrycia porfobilinogenu. Azotyny: test może być swoisty dla azotynów oraz nie wchodzi w reakcje z żadną inną substancją wydalana z moczem. Pojawienie się jakiegokolwiek wysycenia koloru jednolicie różowego do czerwonego oznacza wynik dodatni, wskazujący na obecność azotynów. Intensywność barwy nie może być proporcjonalna do ilości bakterii obecnych w próbce moczu. Różowe plamki albo różowe zabarwienie brzegów pola testowego nie powinno być też odczytywane jako wynik pozytywny. Zaleca się porównywanie otrzymanego koloru na białym podlożu, co może pomóc w zauważeniu wyniku dla niskiego poziomu azotynów. Kwas askorbinowy w stężeniu powyżej 30 mg/dl może powodować wyniki fałszywie ujemne w moczu zawierającym mniej niż 0,05 mg/dl azotynów. Czułość tego testu ulega pogorszeniu w przypadku próbek moczu mocno alkalicznych albo z wysokim cieżarem właściwym. Dla otrzymania dokładnych wyników nie powinno się zażywać antybiotyków na trzy dni przed przeprowadzeniem badania. Wyniki ujemne można otrzymać w przypadku infekcji dróg moczowych wywołanej poprzez mikroorganizmy nie zawierające reduktazy przekształcającej azotany w azotyny; skoro mocz nie może być wystarczająco bardzo długo (co najmniej 4 godziny) przetrzymany w pęcherzu moczowym, by nastąpiła redukcja azotanów do azotynów; gdy była stosowana terapia antybiotykowa albo gdy w diecie brakuje azotanów. Leukocyty: wyniki należy odczytywać w czasie 60-120 sekund do pełnego wysycenia koloru. Intensywność barwy może być proporcjonalna do ilości leukocytów w moczu. Wysoki ciężar właściwy albo podwyższony poziom glukozy (powyżej 2000 mg/dl) powinny zaniżać wynik. Obecność cefaleksyny, cefalotyny albo wysokie steżenie kwasu szczawiowego może również zaniżać wyniki. Tetracyklina może powodować obniżenie reaktywności, a wysokie stężenie leku może powodować wynik falszywie negatywny. Wysoki poziom białka może zmniejszać intensywność barwy. Test nie reaguje na erytrocyty ani bakterie czesto występujące w moczu.    Zasada działania testów oraz wartość oczekiwana Glukoza: test oparty może być na reakcji enzymatycznej, która przebiega pomiędzy oksydazą glukozy, peroksydazą oraz chromogenem. Glukoza może być najpierw utleniana, by później w obecności peroksydazy w reakcji nadtlenku wodoru z chromogennym jodkiem potasu wyprodukować kwas glukonikowy oraz nadtlenek wodoru w obecności oksydazy oraz glukozy. Od stopnia utlenienia chromogenu zależy poziom wysycenia barwy pola testowego od barwy zielonej do brązowej. W prawidłowym moczu glukoza nie powinna występować. Niewielkie ilości glukozy powinny być też wydzielane poprzez nerki.Jeśli w moczu konsekwentnie powtarzają sie także tak małe ilości glukozy jak 100 mg/dl, to rownież należy wziąć pod uwagę, czy może nie występują nieprawidłowości. Bilirubina: test opiera się na reakcji bilirubiny z diazoniową dwuchloroanilina w mocno zakwaszonym środowisku. Różne poziomy bilirubiny powodują proporcjonalne do jej stężenia w moczu wysycenie barwy różowej na pasku testowym. W prawidłowym moczu bilirubina nie może być wykrywana także przy użyciu czulych metod. Wykrycie choćby śladowych ilości bilirubiny wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Uzyskanie nietypowego odczytu (barwy innej niż oznaczająca wynik negatywny albo pozytywny na skali barwnej) może wskazywać na obecność barwników żółciowych w moczu, które powinny tuszować reakcje bilirubiny. Ciała ketonowe: test opiera się na reakcji barwnej ketonów z nitroprusydkiem sodu oraz kwasem acetooctowym. W wyniku owych reakcji występuje zabarwienie od jasnoróżowego przy wynikach negatywnych do ciemnoróżowego czy może szkarlatnego dla wyników pozytywnych. Ciala ketonowe nie występują w prawidłowym moczu. Wykrywalne poziomy ciał ketonowych powinny nie mniej jednak pojawiać się w warunkach fizjologicznie obciążających organizm takich jak głodówka, ciąża czy może czesty, intensywny wysilek. Podczas stosowania diet odchudzających albo przy innych zaburzeniach metabolizmu węglowodanów, ciała ketonowe pojawiają sie w moczu w podwyższonych steżeniach wcześniej niż w surowicy. Ciężar właściwy: test oparty może być na zmianach pKa niektórych polielektrolitów w zależności od stężenia jonów. Przy niskim stężeniu jonów wskaźnik zabarwi się na kolor ciemnoniebiesko-zielony, przy podwyższonym steżeniu jonów nabierze barwy zielonej albo żółtozielonej. Cieżar właściwy losowo badanych próbek moczu wynosi od 1,003 do 1,035.8 Cieżar właściwy dobowego moczu dorosłego, zdrowego człowieka, normalnie odżywiającego sie oraz przyjmujacego płyny zawiera się w przedziale 1,016-1,022.8 W przypadku ciężkich uszkodzeń nerek ciężar właściwy moczu wynosi ok. 1,010 wartości filtracji kłębkowej. Krew: ta próba może być oparta na aktywności hemoglobiny, która podobnie jak peroksydaza katalizuje reakcję dwuhydronadtlenku dwuizopropylbenzenu oraz 3,3″,5,5- tetrametylobenzydyny. Zakres barw wyników tego testu rozciąga sie od pomarańczowego po zielony oraz ciemnoniebieski. Pojawienie się jakichkolwiek zielonych plamek na polu testowym albo rozwinięcie się koloru w kierunku zielonego w ciągu 60 sekund oznacza konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań. Nasza krew często, chociaż nie zawsze wykrywana może być w moczu kobiet w czasie menstruacji. pH: test opiera się na zasadzie podwójnego wskaźnika dostarczajac szeroką gamę kolorów odpowiadającą pełnemu zakresowi pH moczu. Kolory wyników rozwijają sie w przedziałach od pomarańczowego do żółtego oraz od zielonego do niebieskiego. Zakres normy pH moczu u noworodków wynosi 5,0 do 7,0. W pozostalych przypadkach 4,5 do 8,0, średnia wartość pH to również 6,0. Białko: Reakcja oparta może być na zjawisku znanym jako „bład białka” pH wskaźników, gdzie wskaźnik wysoce zbuforowany może zmieniać kolor w obecności białek (aniony), podczas kiedy wskaźnik uwalnia jony wodorowe do białka. Przy stałym pH, pojawienie się jakiegokolwiek odcienia zieleni oznacza obecność białka. Zakres kolorów od żóltego do żóltozielonego oznacza wyniki negatywne. Pojawienie się kolorów od zielonego do zielononiebieskiego oznacza wyniki pozytywne. Białko w ilości 1-14 mg/dl może być też wydzielane poprzez zdrowe nerki.3 Pole testowe dajace wynik wyższy niż odpowiadajacy śladowym ilościom białka oznacza znamienna proteinurie. Dla moczu o wysokim ciężarze właściwym, test może dawać wynik oznaczający obecność śladowych ilości białka, chociaż jego rzeczywista obecność wystepuje w prawidłowym stężeniu. W przypadku wykrycia śladowych ilości białka należy przeprowadzić badania w laboratorium analitycznym. Urobilinogen: test ów bazuje na zmodyfikowanej reakcji Enhrlicha zachodzacej pomiędzy p-dwuetyloaminobenzaldehydem oraz urobilinogenem w środowisku mocno kwaśnym, w wyniku której powstaje różowa barwa. Urobilinogen może być jednym z glównych składników w syntezie hemu oraz substancją normalnie występujaca w moczu. W prawidlowym moczu steżenie urobilinogenu wynosi 0,2-1,0 mg/dl (3,5-17 μmol/l).8 Otrzymanie wyniku 2,0 mg/dl (35 μmol/l) może mieć znaczenie kliniczne oraz wymaga przeprowadzenia kolejnych badań. Azotyny: test polega na przejściu azotanów w azotyny w wyniku działania bakterii Gram ujemnych w moczu. W kwaśnym środowisku azotyny zawarte w moczu reagują z kwasem p-arsanilowym, dając związek dwuazoniowy, który w reakcji z 1N-(1-naphtyl)-etylenodwuaminą powoduje powstanie koloru różowego. Azotyny nie sa wykrywane w prawidlowym moczu. Pole testowe dla tego składnika może dać wynik pozytywny przy niektórych infekcjach, w zależności od tego jak bardzo dlugo mocz przetrzymywany był w pęcherzu przed badaniem. Przy krótkim przetrzymaniu moczu reakcje z azotynami zostaną wykryte jedynie w 40% przypadków infekcji, przy dłuższym zatrzymaniu moczu (przynajmniej 4 godz.) w 80% przypadków. Leukocyty: test opiera się na obecności esterazy granulocytowej. Esterazy rozszczepiają pochodne estrów aminokwasowych pyrazolu uwalniajac hydroksypyrazole. Pyrazole reaguja wtenczas z solami dwuazoniowymi powodując pojawienie się kolorów od beżowo-różowego do szkarłatnego. W prawidłowym moczu reakcja ta nie występuje. Wykrycie śladowych ilości leukocytów w moczu nie posiada znaczenia klinicznego. W przypadku takiego wyniku zaleca się powtórzenie badania na świeżej próbce moczu. Potwierdzenie wyników pozytywnych albo śladowych może mieć znaczenie kliniczne.    Wykonanie badania Przed wykonaniem badania przygotować papierowy ręcznik oraz zegarek z sekundnikiem. Doprowadzić temperature testu do temperatury pokojowej (15 – 30°C)Rozedrzeć aluminiowa kopertkę w zaznaczonym do tego celu miejscu. Wyjąć z kopertki test paskowy, zwracając uwagę, by nie dotknąć palcami po la reakcyjnych. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.Pasek testowy całkowicie zanurzyć w bardzo dobrze wymieszanym moczu oraz natychmiast jego wyjąć, by uniknąć rozpuszczania sie odczynników na poszczególnych polach reakcyjnych.Po wyjęciu paska usunać nadmiar moczu poprzez otarcie (przeciągnięcie) krawędzi paska o brzeg pojemnika z moczem. Trzymając test poziomo dotknąć jego brzegiem do ręcznika papierowego tak, by dodatkowo osuszyć nadmiar moczu oraz by nie dopuścić do mieszania się odczynników z poszczególnych pól reakcyjnych.Trzymając pasek testowy poziomo porównać zabarwienie pól na pasku ze skalą barwną umieszczoną w opakowaniu uwzględniajac odpowiadające poszczególnym parametrom czasy czytania zawarte w tabeli poniżej. Uwaga: Wszystkie pola, za wyjatkiem leukocytów, są czytane w ciągu 30 – 60 sekund, leukocyty są czytane w ciągu 120 sekund.Zmiany w zabarwieniu pól reakcyjnych, które obserwuje się po czasie 2 minut nie mają znaczenia diagnostycznego.    Pobranie moczu do badania Przy pobieraniu moczu do badania paskami URS 10 Test należy kierować się takimi samymi zasadami jakie stosuje się, kiedy mocz może być oddawany do badania w laboratorium analitycznym. Do badania należy pobrać próbkę moczu pochodzaca ze środkowego strumienia z pierwszej porannej zbiórki po okresie calonocnego spoczynku. Mocz należy zebrać do czystego oraz suchego pojemnika.Aby badanie moczu było wiarygodne oraz obiektywne, przed pobraniem należy unikać spożywania pokarmów zawierających barwniki i leków zmieniajacych zabarwienie moczu. W dniu poprzedzającym badanie nie należy wykonywać ciężkich wysiłków fizycznych, jak również unikać wysokobiałkowej diety. W przypadku kobiet nie należy pobierać moczu podczas krwawień miesięcznych, jak rownież 2 – 3 dni przed spodziewaną miesiączką oraz tuż po jej zakończeniu.Badanie powinno być też wykonane w ciagu 1 godziny od pobrania moczu. Skoro nie posiada takiej możliwości, próbkę moczu należy natychmiast zamrozić oraz doprowadzić do temperatury pokojowej dopiero przed wykonaniem badania. Nadto długie przetrzymywanie próbki w temperaturze pokojowej może doprowadzić do namnożenia bakterii oraz wpłynać na wartość pH moczu.Zmiana pH moczu na zasadowe może dawać fałszywie dodatnie wyniki na białko. Obecność glukozy w moczu również może obniżać wartość pH.Zanieczyszczenie próbki moczu środkami do oczyszczania skóry zawierajacymi chlorheksydyne może wpłynąć na wynik testu na białko, w mniejszym stopniu na ciężar wlaściwy oraz bilirubinę.    Przechowywanie oraz trwalość testów Opakowanie Insight™ URS 10 Test zawiera 10 sztuk testów, skalę barwna służącą do odczytania wyników oraz instrukcję wykonania badania. Każdy test może być zapakowany w osobną kopertke foliowa. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.Testy URS 10 należy przechowywać w temperaturze 2 – 30° C w ich oryginalnych opakowaniach. Opakowań nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła slonecznego, jak również nie zamrażać.Pasek testowy należy wyjąć z kopertki tuż przed wykonaniem badania.Nie należy używać testów po terminie ważności. Nie należy używać testu, skoro opakowanie foliowe może być uszkodzone. Nie należy używać testów przebarwionych, których kolor może wskazywaćna utratę wymaganych właściwości.    Opis Testy paskowe Insight™ URS 10 Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych.Testy URS 10 są plastikowymi paskami, na których zostaly umieszczone oddzielne pola reakcyjne w postaci kolorowych kwadracików. Każdy test posiada 10 pól reakcyjnych, które służą do oznaczenia w moczu następujących parametrów: glukozy, bilirubiny, ketonów, cieżaru właściwego, krwi, pH, białka, urobilinogenu, azotynów oraz leukocytów.W przypadku kontaktu z moczem na poszczególnych polach zachodzą odpowiednie reakcje biochemiczne, które powodują zmianę barwy pola. Badanie testem URS 10 polega na zanurzenia paska testowego w próbce moczu oraz wzrokowym porównaniu barwy poszczególnych pól ze skala barwna, która znajduje sie w opakowaniu.Testy służa jedynie do użytku zewnętrznego. 

No to rownież opiszmy urs test domowy.
Pamietaj, że stan twojego ciała zależy jedynie od twojego postępowania. Na zakończenie parę zdań ku przestrodze. Najczęstsze powikłania zglaszane poprzez badanych osób noszących soczewki kontaktowe byly dolegliwości (72%) oraz zakażenia (47%).W ich analizie opublikowanej w grudniowym wydaniu czasopisma Optometry and Vision Science , naukowcy Danielle M. Robertson, OD, PhD, oraz Dwight H. Cavanagh, MD, PhD, z University of Texas Southwestern Medical Center wezwał do nowych strategii poprawy zgodnie z bezpiecznego użytkowania soczewek kontaktowych.Zakazów oraz nakazów z soczewek kontaktowych Wear Amerykańskich Optometric Association (AOA) rzecznik Randall Fuerst, OD, mówi jeden z najczestszych przyczyn soczewki powikłań może być brak wymiany kontaktów, zgodnie z zaleceniami.
Pamiętaj, że stan twojego ciała zależy jedynie od twojego postepowania. Na zakończenie pare zdań ku przestrodze. Najczęstsze powikłania zgłaszane poprzez badanych osób noszących soczewki kontaktowe były dolegliwości (72%) oraz zakażenia (47%).W ich analizie opublikowanej w grudniowym wydaniu czasopisma Optometry and Vision Science , naukowcy Danielle M. Robertson, OD, PhD, oraz Dwight H. Cavanagh, MD, PhD, z University of Texas Southwestern Medical Center wezwal do nowych strategii poprawy zgodnie z bezpiecznego użytkowania soczewek kontaktowych.Zakazów oraz nakazów z soczewek kontaktowych Wear Amerykańskich Optometric Association (AOA) rzecznik Randall Fuerst, OD, mówi jeden z najczestszych przyczyn soczewki powikłań może być brak wymiany kontaktów, zgodnie z zaleceniami.

Advertisment

Written by

Filed under: best online essays · Tags: , ,

Comments are closed.